FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NAŠE AKCE, REKLAMA

Odnowienie oznakowania turystycznego w okolicach Usť Czorne

18.8.2007 | RED
Polonina Krásna

Inicjatywa propagowania regionu Usť Czorna powstała po drugiej powodzi, która miała miejsce w roku 2000. W tym czasie, przyjaciołom z Usť Czornej chcieliśmy pomóc nie tylko od strony finansowej i materialnej lecz także propagując region turystyczny tak, aby turyści czescy, i nie tylko czescy, częściej odwiedzali ten region i korzystając z usług związanych z ruchem turystycznym, pośrednio popierali miejscowych obywateli, z których wielu pozostało bez pracy w wyniku powtarzających się powodzi w Usť Czornej. Jednym z takich nieformalnych projektów mających na celu pomoc ofiarom powodzi było właśnie propagowanie regionu Usť Czornej poprzez umieszczone na stronach www.karpaty.net/ustcorna.

Najpierw Usť Czorna chcieliśmy prezentować w internecie i w artykułach umieszczonych w różnych czasopismach turystycznych i tylko formą opisu wejść na szlaki turystyczne wiodące na połoninę Krasną (a dalej do Kołoczawy) następnie na Świdowiec (a dalej do Jasini) oraz ewentualnie na odległe Gorgany (do Osmołody i Bistricy). Jednak okazało się, że zgodnie z informacjami Naczelnika Górskiej Służby w Usť Czornej pana Jurie Kosťaka oraz obserwacji naszych kolegów – turystów, największym problemem jest odnalezienie pomiędzy domkami początku szlaku turystycznego prowadzącego na grzbiet góry. Pierwsze spotkanie przygotowawcze odbyło się z inicjatywy Naczelnika Górskiej Służby w Usť Czornej, współpracowników czasopisma Treking internetowego karpaty.net (CAV – Karpackiego Zrzeszenia Turystycznego CAV) oraz naszych przyjaciół - turystów, którzy należą do wiernych długoletnich odwiedzających Usť Czornom, w dniu 17. listopada 2006 roku. W okresie zimowym 2006/2007 przygotowaliśmy projekt i kolorystyczną propozycję oznakowania tras, które od samego początku konsultowaliśmy z Naczelnikiem Górskiej Służby w Usť Czornej.


Zvětšit mapu

Projekt nasz w całości nawiązał do już rozpoczętego projektu odnowy oznakowań turystycznych w regionie Iwano-Frankowska, inicjowanego jako "Pomoc polska" - www.ukraina.gory.info. Zgodnie z wyżej wymienionym projektem oraz z już realizowanymi trasami turystycznymi na północnych zboczach Karpat chcieliśmy nawiązać do już wytyczonych tras w regionie Iwano-Frankowska i obydwa regiony wzajemnie powiązać trasami turystycznymi, prowadzącymi przez Popadie, Sywule i przełęcz Legionów. Kolorystyczny schemat oznakowania przejęliśmy z projektu "Pomoc polska" tak, aby na granicach regionów (Zakarpackiego i Iwano-Frankowskiego) trasy te łączyły się ze sobą i wzajemnie się uzupełniały.

Kolorystyka oznakowania nawiązuje do schematu znanego w Środkowej Europie (co oznacza, że również w części Karpat) – polegającego na kolorystycznym rozróżnianiu poszczególnych tras – trasy prowadzące po grzbietach oznaczyć kolorem czerwonym, trasy wyjściowe kolorem zielonym i niebieskim , trasy łączące kolorem żółtym. Oznakowanie w formie pasków kolorowych, w zasadzie należy realizować w rozmiarach 10 × 10 cm, oraz wyjątkowo - dla zwrócenia uwagi - w rozmiarach 16 × 24 cm. Jako kierunkowskazy wykorzystaliśmy wypróbowane już tablice polerowane (znane z oznakowania KČT- Klubu Turystów Czeskich – odpowiednika Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – PTTK), na których oznaczyliśmy odległości w kilometrach uzupełniając je tekstem pisanym cyrylicą – w języku ukraińskim (nazwy geograficzne na mapach są również pisane cyrylicą). Elementem oznakowania turystycznego w okolicach Usť Czornej są również tablice z mapami wskazującymi zalecane zlaki turystyczne, informujące również o adresach kwater prywatnych i pensjonatów, o możliwościach wyżywienia i godzinach odjazdu autobusów. Dla przypomnienia sławnej kiedyś historii kolei leśnej służy tablica informująca o historii kolei leśnych znajdująca się również w Usť Czornej.

Realizacja projektu

Projekt oznakowania tras turystycznych w okolicach Usť Czornej oraz instalacji tablic informujących o możliwościach turystycznych i możliwościach zaplecza HS w Usť Czornej, jak również o historii kolei leśnej przekazaliśmy w maju 2007 roku Komendantowi Górskiej Służby Zakarpackiego Regionu za pośrednictwem Naczelnika Górskiej Służby w Usť Czornej. W następnym miesiącu projekt został zatwierdzony. Pomimo tego, że przygotowanie projektu i jego zatwierdzenie przez kolegów ukraińskich nastąpiło w bardzo krótkim czasie, nie udało nam się jednak uzyskać żadnych środków z grantów UE, ani żadnych innych środków finansowych. Ze względu na planowany rozrachunek na realizację projektu , którego wysokość w pierwszym etapie opracowania miałaby wynosić około 35 tys. KCZ (cca 4 500 PLN), jakakolwiek administracja, opracowania projektu, biurokratyczne procedury oraz koszty administracyjne i konsultacje pochłonęły by wielokrotnie wyższe kwoty. Okazuje się, że efektywność środków uzyskanych własnymi siłami od ofiarodawców i małych sponsorów będzie znacznie wyższa aniżeli przy podjęciu długotrwałych procesów grantowych. Dlatego też wybraliśmy tę właśnie "nieformalną" drogę pozyskiwania środków finansowych.

Kim jesteśmy ?

Inicjatorami działań zmierzających do odnowy tras turystycznych okolic Usť Czornej. Jesteśmy turystami – przyjaciółmi, którzy od roku 1992 nieustannie powracają w okolice Usť Czornej. Wśród nas są entuzjaści kolei leśnych, aktywni turyści, którzy w Usť Czornej znaleźli wielu dobrych i bliskich przyjaciół. Do CAV nich należy między innymi Naczelnik Górskiej Służby regionu Tjaczevskeho w Usť Czornej oraz były naczelnik kolei leśnej. Wspólnie z kolegami Pavlem Gargou i Josifem Horkavčukem z ukraińskiej partii Zielonych – przedstawicielami samorządu w Usť Czornej oraz z ukraińskimi przyjaciółmi z Irszavy i Berehova znaleźliśmy poparcie u władz miejscowych. Całe, opisane wyżej stowarzyszenie zgrupowane jest w około portalu informacyjnego www.karpaty.net a CAV – Karpackiego Stowarzyszenia Turystycznego działającego w Republice Czeskiej (a także czasopisma Treking). Środki finansowe na realizację tego pilotowego projektu pożyczyły firmy Konting i Spojstav ŽTT. Teraz zależy już tylko od nas, ile środków pieniężnych uda nam się zyskać z powrotem od drobnych ofiarodawców i sponsorów.

Realizacja znakowania w sierpniu 2007

Do naszych przyjaciół – turystów zwróciliśmy się z prośbą o udział w dobrowolnym "obozie roboczym" w ustalonym terminie od 28.7. do 3.8.2007 roku, którego zadaniem byłoby oznakowanie tras turystycznych w Usť Czornej. Inicjatorzy projektu, terenowym autem dowieźli z Czech potrzebny materiał, farby, szablony itp. Uczestnicy "obozu" ze Vsetína, Žďáru nad Sázavou, Brna i Pragi przyjechali publicznymi środkami lokomocji. W Mukaczewie dołączyli do nas ukraińscy przyjaciele z Berehova i Irszavy. Pomimo tego, że w czasie przygotowań, zainteresowanie uczestników spadło o połowę, to i tak pozostało 12 chętnych do pracy. Dzięki nim, w ciągu 4 dni udało się zrealizować:

Panele informacyjne
  1. instalacja tablicy informacyjnej "o miejscowości Usť Czorna i możliwościach turystycznych“ oraz druga tablica „o historii kolei leśnej" umieszczone obok baru Tetjana (w centrum miejscowości, koło stacji autobusowej), zewnętrzne rozmiary tablic wynoszą 70 × 100 cm.
  2. instalacja info tablicy na stojaku koło "drwala leśnego" o interesujących obiektach Usť Czornej i możliwościach turystycznych – wielkość panelu wynosi 60 × 85 cm.
  3. instalacja info tablicy na budowie stacji kolei leśnej w Usť Czornej informującej o historii kolei leśnej w Usť Czornej.
Oznakowania tras turystycznych
  1. instalacja kierunkowskazów początku tras turystycznych w Usť Czornej w centrum miejscowości (na słupie elektrycznym przed budową baru Tetjana) oraz na ważnym skrzyżowaniu szlaków turystycznych koło pomnika "drwala leśnego" zostały umieszczone 4 kierunkowskazy.
  2. znak czerwony - na trasie turystycznej wiodącej na Połoninę Krasną - na Klimową 1 492 m (ca 10 km) namalowanych zostało 79 czerwonych znaków paskowych.
  3. znak czerwony - na trasie turystycznej wiodącej na Połoninę Świdowiec, za szczyt Stohy 1 290 m (trasa ca 8 km) namalowanych zostało 73 czerwonych znaków paskowych.
  4. znak zielony - na trasie turystycznej wiodącej pod wierzchołkiem Sywuli na połoninę Peklo (Ruščina) – przez miejscowość Łupuchiw, osadę Plajska a na koniec wyjściem przez dolinę Plajska (na trasie 30 km) umieszczonych zostało 85 znaków.
  5. znak żółty - z Przełęczy Legionów oznakowane zostało odgałęzienie wiodące żółtym szlakiem z Bistrice (w regionie Iwano-Frankowskimi) z powrotem do doliny Plajskej na szlak zielony (na trasie 4,5 km umieszczonych zostało 15 żółtych znaków paskowych ) i odnowionych zostało 6 znaków na Tupiszyrce (odgałęzienie na przełęcz Legionów). W dolinie Plajskej na odgałęzieniu z zielonego szlaku umieszczony został kierunkowskaz.
  6. znak niebieski - trasa prowadząca w kierunku na Popadi (wyjście w Usť Czornej oznaczone zostało tylko strzałkami w kierunku do Niemieckiej Mokra – ostatnia strzałka umieszczona została koło lecznicy w Usť Czornej). Cała trasa nie została oznakowana, lecz oznakowanie dokończone zostanie jeszcze w przeciągu tego roku, przede wszystkim wyjście z doliny Mokranki na Ruski put a dalej pod Popadią dołączy do szlaku czerwonego z Osmołody.

Koszty finansowe

Na realizację oznakowania turystycznego w zakresie opisanym w poprzednim akapicie, na potrzebny materiał (farby, pędzle, narzędzia, kierunkowskazy, panele informacyjne, narzędzia do montażu, benzyna, koszty transportu jednego samochodu wiozącego materiał na odległość 2 × 1200 km) była przeznaczona kwota 42 184 KCZ. Kwota ta nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją całej akcji (jak np. telefony, podróże organizatorów itp.) Na oznakowaniu w terenie pracowało w czasie 4 dni 12 ochotników ze Vsetína, Žďáru nad Sázavou, Brna, Prahy, Berehova i Iršavy - wszyscy bez roszczenia sobie prawa do wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania.

Podziękowanie

Nasze podziękowanie kierujemy do wszystkich, którzy osobiście brali udział w pracach przeprowadzanych w Usť Czornej . Są to Jakub Ježik, Jiří Konečný, Jiří Krejčí, Helena Kusalová, Karel Vítek, Veronika Vrkočová i Milan Koukal, przyjaciele z Ukrainy - Denys Dobra, Alexandr i Tamila Voroszilovy, Josif Horkavczuk a przede wszystkim inicjatorzy z Usť Czorne - Jurij Kosťak i Jarema Timkiv. W Czechach z przygotowaniem pomogli nam przede wszystkim Ota Brandos a za udzielenie konsultacji dziękujemy panu Karlu Markvartovi z KČT i Alexandru Křížkovi z RailReklamu. Podziękowanie należy się również dla Petra Štěpánka i Luďka Veselého. Przy usługach transportowych korzystaliśmy z pomocy transportu kolejowego ČD i ŽSSK za co dziękujemy Igorovi Capovi ze Spółki Wagon Slowakia, który pomógł nam operatywnie przy zapewnieniu noclegów dla uczestników akcji.

Jesteśmy głęboko przekonani, ze nasz projekt jest interesujący i potrzebny, mimo to środki z funduszy ponadnarodowych nie są na ten cel przekazywane. Jeśli podzielacie nasze przekonanie o celowości realizacji projektu przekażcie jakąkolwiek kwotę na konto Karpackiego Stowarzyszenia Turystycznego (Karpatský turistický spolek - CAV, CAV. Uzyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystane będą na odnowę oznakowania turystycznego w regionie Usť Czornej, którego kontynuacja dokonywana będzie również w następnym roku. Więcej informacji o Usť Czornej znajdziecie na stronach Usť Czorna i www.karpaty.net/znackari/znackari.htm.

Szczegółowy bilans finansowy przeprowadzanej akcji, na żądanie każdego ofiarodawcy prześlemy drogą elektroniczną z dokładną specyfikacją wykorzystania przesłanych przez Was środków pieniężnych (które wykorzystane będą wyłącznie na zakup materiału i paliwa). Za ewentualny przejaw sympatii i okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Numer konta CAV: 1662746359/0800, IBAN: CZ50 0800 0000 0016 6274 6359, Karpatský turistický spolek, Česká spořitelna Ostrava.

W informacji dla odbiorcy prosimy zaznaczyć "znackovani 2007" oraz "imię i nazwisko ofiarodawcy" (ewentualnie prosimy przesłać mailem adres kontaktowy i telefoniczny).

Oblíbený portál Hauzi.cz Vám nabízí na výběr chaty a chalupy ze všech koutů země.

Dopřejte si ubytování na horách.

Tip na ubytování v Česku - ubytování Krkonoše.

Tip na ubytování na Slovensku: ubytovanie Vysoké Tatry.